jacobjacob’s Shortform Feed

What it says on the tin.