RSS

Alexei(Alexei Andreev)

Karma: 3,380

Cir­cle of Sup­port (Oct 14th @ 10am PST)

Alexei13 Oct 2023 9:24 UTC
19 points
1 comment1 min readLW link

Su­per-Luigi = Luigi + (Luigi—Waluigi)

Alexei17 Mar 2023 15:27 UTC
16 points
9 comments1 min readLW link