RSS

Liron

Karma: 3,110

See­ing Sta­tus Quo Bias

Liron8 Mar 2021 0:24 UTC
26 points
3 comments5 min readLW link