Vanessa Kosoy comments on Vanessa Kosoy’s Shortform