RSS

patrissimo

Karma: 1,545

Ra­tional Read­ing: Thoughts On Pri­ori­tiz­ing Books

patrissimo27 Mar 2011 19:54 UTC
40 points
44 comments5 min readLW link