NancyLebovitz comments on (Some) Singularity Summit 2010 videos now up