Emiya comments on Instrumental Rationality: Postmortem